Resmi Senet

İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ VAKFI RESMİ SENEDİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Vakfın Adı
Madde 1. Bu vakıf senedi ile “İletişim Gönüllüleri Ve Görevlileri Vakfı” kurulmuştur.
Vakfın kısa adı “GÖREV VAKFI”dır.
Vakıf yapacağı işlemlerde kısa adını kullanabilir.

Vakfın Merkezi
Madde 2. Vakfın merkezi İstanbul’dur. İkametgâh adresi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Okul Sok.No:1/18 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL adresidir.

Vakıf gerektiğinde Mütevelli Heyet Kararı ve yetkili yerlerin izni ile vakfın merkezini değiştirebileceği gibi, yurtiçinde ve yurtdışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzeri birimler açabilir.

Şubelerin,temsilciliklerin yapısı,çalışma şekli ve esasları Mütevelli Heyetçe kabul edilecek bir iç tüzükle belirlenir.

Vakfın temsili
Madde 3. Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu konuda üyelerden en az ikisine müştereken temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
VAKFIN AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

Vakfın Amacı
Madde 4

Televizyon,radyo açmak hariç basın,yayın,eğitim,kültür ve sanat gibi iletişim alanlarında faaliyette bulunmak,faaliyette bulunanlara her türlü katkıyı vermek.

Televizyon, radyo,gazete ve dergi yayıncılığının toplumu bilgilendirme ve aydınlatma amacı doğrultusunda sürekli gelişmesine katkıda bulunmak

Vakıf iletişim faaliyetlerinin kaliteli ve yüksek standartlarda gelişmesi ilkelerine bağlı kalmayı ve sorumluluk almayı da temel amaçlardan biri kabul etmektedir.

Vakfın Faaliyetleri
Madde 5

Televizyon, radyo, gazete ve dergi yayıncılığını geliştirmek. İletişim hukuku, yönetimi ve denetimi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu alanlarda yapılan çalışmaları desteklemek. Bu konularda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmaları özendirmek.
Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim veren öğretim kurumları ile ulusal ve uluslararası meslek kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.
Televizyon ,radyo, gazete ve dergi yayıncılık faaliyetlerini ve hizmet düzeylerini artırıcı her türlü çalışmalarda bulunmak ve bu çalışmaları desteklemek.
Medya çalışanlarının ve ailelerinin ekonomik, sağlık ve sosyal, eğitsel ve kültürel gereksinmelerinin karşılanması için çaba göstermek, bu doğrultuda yapılan ve yapılacak çalışmalara katılmak ve yardımcı olmak
Gazete ve dergi yayıncılık faaliyetleri ile ilgili eğitim ve öğretim verme amacını taşıyan mevcut veya kurulacak sermaye şirketlerine ortak olmak.
Televizyon,radyo ve gazete,dergi yayıncılığı ve eğitimi alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlara ve şirketlere her türlü program yapımcılığı, reklam ve tanıtım hizmetleri vermek.
Yayıncılık,kültür,sanat ve eğitim alanlarında burslar vermek
Her türlü sosyal sorumluluk projeleri yapmak.Sosyal sorumluluk projelerinde yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak
Medya işletmeleri ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve bu konularda çeşitli programlar hazırlayarak uygulamaya koymak.Bu konuda yapılan çalışmaları özendirmek ve bilimsel toplantılar ve yarışmalar düzenlemek.Ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak, kurslar, konferanslar ve paneller düzenlemek.
Eğitim ve araştırma birimleri kurmak. Bunların kurulmasına destek olmak. Bu nitelikteki faaliyetlere katılmak, ortak çalışmalar yapmak, yayıncılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Vakıf amaçlarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek, varlıklarını değerlendirmek ve Vakıf için gerekli geliri düzenli ve yeterli bir biçimde sağlamak için, çeşitli iktisadi faaliyetlerde bulunmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

VAKFA TAHSİS EDİLEN DEĞERLER

Madde 6
Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000 TL(elli bin Türk Liras)’dır.
Kuruluş mal varlığı vakfın kurulmasını müteakip,malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VAKFIN ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ

VAKFIN ORGANLARI

Madde-7

Vakfın organları şunlardır:

Mütevelli Heyeti

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET

Madde-8

Mütevelli Heyeti,kurucular ile daha sonra Yönetim Kurulu tarafından Vakfa yararlı hizmet yapacağı düşünülen vakıf üyesi olan veya olmayan kişilerden Mütevelli Heyet kararıyla seçilecek kişilerden oluşmaktadır.

Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin vefatı,istifa etmesi,iş göremez hale gelmesi halinde boşalan Mütevelli Heyet üyeliklerine bu nedenle ve yeni alınacak üyeler Yönetim Kurulu tarafından Mütevelli Heyetine önerilir.

Boşalan üyelikler ile ve yeni seçilecek kişiler Mütevelli Heyeti üyelerinin yarısından bir fazlası ile Mütevelli Heyetine kabul edilirler.

Mütevelli Heyeti kendi arasından 2 yıllığına bir Başkan bir başkan yardımcısı seçer. Seçilen başkan ve başkan yardımcısı yeniden seçilebilir.

Mütevelli Heyet vakfın tüzel kişilik kazanmasını izleyen bir ay içinde toplanır.

Herhangi bir nedenle mütevelli heyet üyeliğinin boşalması durumunda mütevelli heyet en geç iki ay içinde boşalan üye yerine yukarıda belirtildiği şekilde seçim yapar.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9

Madde 9-Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
Yönetim kurulunu seçmek,
Denetim kurulunu seçmek,
Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
Boşalan ve yeni mütevelli heyet üyelerini belirlemek

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Mütevelli Heyet yılda bir kez olağan olarak toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:
Madde 11-

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 1 yedek üye seçilir.

Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

VAKIF ÜYELİĞİ

Üye Olma Usulü

Madde 15

Vakfa üye olmak isteyenler, başvurularını GÖREV VAKFI Üyelik Giriş Beyannamesini doldurmak ve Yönetim Kuruluna vermek suretiyle yaparlar. Yönetim Kurulunca, bu başvuru, en geç iki ay içerisinde karara bağlanır. Bu kararın ilgiliye tebliğini takip eden ilk aybaşından itibaren gerekli ödentilerin yatırılmasıyla Vakıf üyeliği hukuken ve fiilen başlar. Ancak, Vakfın ilk kuruluş yılında yapılacak üyelik başvuruları hakkında Yönetim Kurulu Başkanlığınca Üyelik isteğinin reddi dışında alınacak kararların ilgiliye tebliği gerekmez. Vakıf üyelerine bir kimlik belgesi verilir.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 16
Vakıf üyeleri, aylık ödentilerini her ay Vakıf hesabına öderler. Ödentilerini yapılan tebligata rağmen iki ay üst üste ödemeyenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

ONUR ÜYELİĞİ

Madde 17

Onur üyeleri vakıf amaç ve hizmet konularının yerine getirilmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunan veya vakıf gayesinin yerine getirilmesinde fiilen yer alan kişiler yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda mütevelli heyetçe onur üyeliği verilir. Onur üyeliği verilen kişilere Onur Üyesi belgesi verilir. Onur üyeliği verilenler, Onur Üyesi kayıt defterlerine isimleri ve vakfa katkıları belirtilir. Onur üyeleri Mütevelli Heyet toplantılarına iştirak edebilir. Ancak, oy kullanma hakları yoktur. Onur üyelerine mütevelli Heyet toplantılarında veya vakfın yapacağı her türlü faaliyetlerde kendilerine protokol muamelesi yapılır.

HUZUR HAKKI:

Madde 18- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.
(Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2’nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir)

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları gayesine en yakın olan bir başka vakfa devredilir.
Ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:
Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.
Mustafa Pamukoğlu
Yener Güneş
Fehmi Küfteoğlu
Meral Kaynak Önsel
Şuayip Zihni
Mehmet Emin Ayan
Emine Tuncay Çığman
Mustafa Atalay
Metin Ertürk
Doğan Kemancı

MÜTEVELLİ HEYETİ

Mustafa Pamukoğlu
Yener Güneş
Fehmi Küfteoğlu
Meral Kaynak Önsel
Şuayip Zihni
Cemal Akyıldız
Mehmet Emin Ayan
Emine Tuncay Çığman
Mustafa Atalay
Metin Ertürk
Doğan Kemancı
Süleyman Kılıç
Gülgün Budak
Nilgün Çerikçioğlu
Afat Erdoğan
Coşkun Faik Kavala
Köker Yıldız Yenen
Osman Şadi Yenen
Emin İrfan Gökçay
Ayla Aysal
Ünal Aysun
Mehmet Sazak
Beytullah Ünal
Mihrinev Atay
İsmail Arda Odabaşı
Demir Kürşat Yıldız
Mesut İlhan Bilge
İlhan Yalnızca
Osman Bülent Turan
Ömer Yasa
Pakize Uğur
Ayşe Sıdıka Özdil Gardner
Belgin Kurtuluş
Çimen Filiz Paşa Sertbaş
Merdan Aslan
Kuntay Gücüm
Özden Gönül
Musa Artur Önemci
Halil İbrahim Bekler
İbrahim Zafer Say
Filiz Kansu
Ahmet Hakan Alay
Osman Güdü
Ali Rıza Odabaşı
Cemalettin Göbelez
Ruhi Demir
Neşe Kaymakçı
Mustafa Zafer Doğan
Bülent Soylan
Namık Kemal Koç