Burs Yönetmeliği

İLETİŞİM GÖNÜLLÜLERİ VE GÖREVLİLERİ  (GÖREV) VAKFI
BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1:

(1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Türkiye’mizin eşsiz gençlik cevherini keşfetmek. Öğrencilerimizin, Bağımsız ve Üreten Türkiye’nin kadroları olarak yetişmeleri için, bilimsel ve çağdaş eğitimle buluşmalarını sağlamak.

Türkiye’nin çetin bir süreç içine girdiği günümüz koşullarında, zorlukları Türk milletinin mücadele geleneklerinden ve Türk Devriminin birikiminden kuvvet alarak aşacak kuşakların yetişmesine hizmet etmek.

Türkiye’nin geleceğini kuracak, Asya Çağının vatansever önder kadrolarının eğitilmesine katkıda bulunmak. Böylece, Türkiye’mizin 21. Yüzyılını güvence altına alacak kuşak yetiştirilmesine emek vermek.

Kapsam
Madde 2:

(1) Bu Yönetmelik; ortaöğretim, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilere verilecek burslarla ilgili işlemleri kapsar.

(2) Burs katkısında bulunan ile burs alan arasındaki ilişki;

Burs alan öğrencileri ve burs verenleri ortak geleceği kurma arzusunda birleşen bir topluluk olarak kaynaştırmak.

Bununla birlikte, “sağ elin verdiğini sol elin bilmeyeceği” ahlâkî ilkesine göre burs veren ile burs alan arasında bireysel ilişki kurulmasına zemin oluşturmamak.

Tanımlar
Madde 3:

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

Vakıf: İletişim Gönüllüleri ve Görevlileri ( Görev ) Vakfını,

Yönetim Kurulu: Görev Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

Öğrenci: Yurt içi ve yurt dışındaki ortaöğretim, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciyi,

Burs: Bu yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Burs Verilme Şartları, Başvuru ve Bursun Kesilmesi

Burs kazanmanın koşulları
Madde 4:

Vatanına, milletine bağlı olmak ve halkın değerlerini benimsemek.

Eğitim için gerekli maddî olanaklara ihtiyacı bulunmak.

Eğitim ve öğretimde başarı iradesine sahip olmak.

  Aşağıdaki öğrencilere burs verilmez:

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan öğrenciler.

Başvuru
Madde 5:

Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Vakfımız tarafından belirlenen tarihler arasında internet sitemizde yer alan ‘Görev Bursu Başvuru Formunu’ doldurarak başvuruda bulunurlar. Başvuru şekli ve zamanı Vakfımızın internet sitesi üzerinden duyurulur.

Vakıf tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.

Başvuru yapan öğrencilerin, burs iptal talepleri nüfus cüzdanı ya da kimlik kartlarının bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Vakfımıza bildirmeleri halinde başvuruları iptal edilir.

Öğrencilerden başvuru sırasında belge istenmez; ancak başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulur. Belge talep edilen öğrenci, talep edilen belgeyi zamanında göndermediği koşulda başvurusu iptal edilir.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı, ödeme zamanları ve başvuru değerlendirme
Madde 6:

Burs verilecek öğrenci sayısı, ödenecek burs miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanı ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususların belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir. Burs başvurusu değerlendirme ve burs verilecek öğrencinin tespitinde Seçici Kurul yetkili olup en son karar Yönetim Kurulu’na aittir.

Seçici Kurul, Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen bir komisyondur. Burs başvurusu yapan öğrencilerin belgelerinin değerlendirilmesi, gerekli ek belgelerin talep edilmesi, öğrenciyle mülakat yapılması ve burs verilecek öğrencilerin belirlenmesinde yetkilidir.

Burs miktarları, her yıl Eylül – Ekim ayı içinde bütçe olanakları çerçevesinde değerlendirilerek, Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Vakfımızın değerlendirme cetveline göre puanlanır ve genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden, öğrenim gören kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde kız öğrenciler, yine eşitlik olması halinde başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralamasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

Başvuru değerlendirmesi burs verilecek eğitim yılında dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır ve başvuru sonuçları öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Vakıf; burs başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder.

Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların duyurulduğu tarihten itibaren on beş gün içinde başvuru sonuçlarının incelenmesini isteyebilir.

Burs Verilme Süresi
Madde 7:

Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresince burs verilir. Öğrenci, her öğrenim dönemi başında öğrencilik durumunu gösterir belgeyi Vakfa iletir. Burs, yıl içindeki öğrenim süresi olan dokuz ay boyunca verilir.

Vakıftan burs alan ortaöğretim, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, eğitimlerine ara vermeden başka bir eğitim kurumuna geçiş yapar ise bursları kesilmez.

Vakıftan burs alırken okumakta oldukları programdan başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin bursları kesilmez.

Burs Verilen Öğrencinin Takibi
Madde 8:

Burs alan öğrenci, burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, kurum ve eğitim durumundaki değişiklikleri bir ay içerisinde Vakfa bildirmekle yükümlüdür.

Burs alan öğrenci, Vakıf tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

Bursun Kesilmesi
Madde 9:

Aşağıdaki öğrencilerin bursu kesilir:

Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.

Herhangi bir suçtan dolayı, haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararından dolayı öğrencilik hali ortadan kalkan kişiler.

Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Vakfın burs kesme işleminin bildirimin tarihinden sonra on beş gün içerisinde yazılı ya da elektronik olarak Vakfa yapılır.